[LIVE] TRỰC TIẾP Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất từ Hoa Kỳ

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

46
54
56
67
70
16
Ngày Quay Thưởng: 24/05/2024
Megaplier: 3x

Jackpot Winners
(453 Triệu USD)
Match 5 Winners
(1 Triệu USD)
Match 5 + Megaplier Winners
(3 Triệu USD)
0 1 1
Chưa có người trúng giải Jackpot!
Jackpot Kế Tiếp
US$ 489 Million
Tuỳ Chọn Tiền Mặt: US$ 226.4 Million
Ngày Quay Thưởng Kế Tiếp (Giờ Hoa Kỳ/Texas):
28/05/2024
Thời gian còn lại:

Bảng kết quả xổ số Mega Millions ngày quay thưởng 24/05/2024 chi tiết


Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 0 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 1 3,000,000 USD 4,000,000 USD
O O O O | O 10 10,000 USD 3 30,000 USD 190,000 USD
O O O O 358 500 USD 99 1,500 USD 327,500 USD
O O O | O 876 200 USD 207 600 USD 299,400 USD
O O O 22,714 10 USD 5,890 30 USD 403,840 USD
O O | O 20,044 10 USD 5,076 30 USD 352,720 USD
O | O 157,659 4 USD 40,103 12 USD 1,111,872 USD
| O 409,856 2 USD 106,596 6 USD 1,459,288 USD

Tổng tiền trao thưởng: $8.14 Triệu USD

Tổng tiền trao thưởng các giải nhỏ: $8.14 Triệu USD

Tổng số vé trúng thưởng các giải nhỏ: 769.49 Ngàn tấm vé